Op 12 juli 2019 is het wetsontwerp ‘de Wet franchise’ naar de Raad van State gezonden. De wet beoogt de positie van franchisenemers ten opzichte van de franchisegevers te versterken. Franchisenemers ondervinden onder meer problemen in de vorm van afnameverplichtingen die zijn gebaseerd op te hoog ingeschatte omzetten, het vasthouden aan gekwantificeerde afnameverplichtingen bij algemene verslechtering van economische omstandigheden en verplichte afname van handelsvoorraad, diensten of inventaris bij of via de franchisegever tegen niet-marktconforme prijzen. Middels deze wet wordt getracht de onderlinge franchiseverhoudingen evenwichtiger te maken. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen:

  • De uitwisseling van informatie, met name door de franchisegever aan de franchisenemer, zowel voorafgaand aan als na de sluiting van de franchiseovereenkomst.
  • Het moet eenvoudiger worden een lopende franchiseovereenkomst tussentijds te wijzigen.
  • De franchisenemer moet de franchisesamenwerking makkelijker kunnen opzeggen.
  • Er moet meer meer overleg plaatsvinden tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Onderstaande link naar de internetconsultatie bevat het voorontwerp van deze wet. De wettelijke borging van de informatieverstrekking (art. 7:913 BW) strekt vooral ter bescherming van de belangen van de franchisenemer. Het moet er aan bijdragen dat een franchisenemer niet instemt met een franchiseovereenkomst, waarvan hij de inhoud en uitwerking van de opgenomen verplichtingen evenals de risico’s die hij in zijn bedrijfsvoering als franchisenemer kan lopen onvoldoende kan overzien. Verder omvat het voorontwerp meer inhoudelijke voorschriften over de inhoud van de franchiseovereenkomst (art. 7:919 BW).

de verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2019 in de Tweede kamer zal worden behandeld.

Bronnen:

Rijksoverheid

Internetconsultatie.nl